Muziektherapie

Artikel over muziektherapie bij afasie

Speech Music Therapy for Aphasia is spraaktherapie voor mensen die door een hersentrauma niet meer kunnen spreken.

het volgende artikel heeft Marjan geschreven over haar werk als muziektherapeut:

Een nieuwe therapie bij AFASIE

Vanuit de vakgroepen logopedie en muziektherapie van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag is een nieuw behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met een afasie en/of een verbale apraxie. SMTA is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie gebaseerd op de gedachte dat muziek het spreken kan ondersteunen en stimuleren.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een niet-aangeboren hersenbeschadiging. Bij afasie wordt een onderscheid gemaakt in vier modaliteiten: het spreken, schrijven, lezen en begrijpen van gesproken taal. De afasietherapie kan verdeeld worden in stoornisgerichte taaltherapie en functionele therapie. Bij het oefenen op stoornisniveau wordt de ernst van de afasie verminderd door reorganisatieprocessen. De functionele therapie richt zich op herstel van de communicatie in het dagelijks leven. SMTA kan zowel stoornisgericht als functioneel worden toegepast omdat SMTA mogelijkheden biedt om de vloeiendheid van het spreken te behandelen en de verbale productie te bevorderen. De therapie is ontwikkeld vanuit de gedachte dat muziek, met name melodie en ritme de vloeiendheid van het spreken kan ondersteunen. SMTA is een nieuwe therapie omdat logopedist en muziektherapeut gelijktijdig behandelen.

De woorden en zinnen die aangeleerd worden krijgen een makkelijk in het gehoor liggend, maar onbekend melodietje. Onbekend, omdat bij bekende muziek de automatische taal vaak om de hoek komt kijken. Na het zingen van het woord of de zin wordt deze op een gewone spreektoon nog een aantal malen herhaald.

Begonnen wordt (afhankelijk van de mate van afasie) met klanken, daarna, voor de cliënt relevante woorden zoals de eigen naam, die van de partner, (klein)kinderen en algemene opmerkingen als: “goedemorgen” “hoe gaat het”, “ik hou van jou” , “eet smakelijk”. Zaak is wel dat er veel en vooral regelmatig geoefend wordt, daarom krijgt de cliënt ook een bandje mee naar huis waarop alle oefeningen ingezongen zijn. Doel is om zelfstandig “bij de woorden” te komen.

SMTA wordt in een aantal revalidatiecentra gegeven, maar zou veel meer bekendheid moeten krijgen. De therapie wordt ook niet aangeboden als er geen muziektherapeut werkzaam is, of de logopedie nog niet bekend is met deze nieuwe behandelwijze. Feit is, dat hoe sneller na het infarct of trauma de therapie gestart wordt hoe groter de kans op een positief resultaat.

Marjan de Jong

Heb je vragen? Stel ze gerust!